Kielce | Warszawa
Sprzedaż, montaż, serwis klimatyzacji
Nowoczesne projekty wentylacji
przeszukaj serwis

Przewodnik po oznaczeniach i terminach

Klimatyzator typu split

Jednostka typu split to zestaw urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń składający się z jednej jednostki wewnętrznej (montowanej wewnątrz budynku, w pomieszczeniu przewidzianym do klimatyzowania) oraz jednej zewnętrznej (umieszczanej zwykle na zewnątrz budynku) pracujących jako parownik i skraplacz. Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych podłączonych do jednego urządzenia zewnętrznego dla klimatyzatorów Sharp wynosi 4 (multi split). Nowoczesne klimatyzatory typu split posiadają sterowanie inwerterowe, funkcje chłodzenia, tryby dogrzewania i osuszania powietrza oraz system neutralizacji zanieczyszczeń (jak Plasmacluster™ Ion).

Sterowanie inwerterowe

Inwerter (przetwornica napięcia) pozwala na zasilanie odbiorników energii elektrycznej, których parametry napięciowe nie pozwalają na bezpośrednie podłączenie do źródła zasilania. Technika inwerterowa jest również energooszczędnym rozwiązaniem stosowanym dla silników elektrycznych w celu zmniejszenia zapotrzebowania napędu na prąd umożliwiając płynną (zamiast skokowej) regulację prędkości obrotowej silnika. Dzięki inwerterowi można zaoszczędzić ok. 30% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnych metod zasilania.

EER / COP

EER (Energy Efficiency Rating) - współczynnik efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych. COP - wskaźnik wydajności grzewczej dla jednostek grzewczych.

Dobór klimatyzatora

Przy doborze klimatyzatora jednym z ważniejszych parametrów jest jego moc chłodnicza. Przekłada się ona na zdolność urządzenia do obniżenia temperatury pomieszczenia do zadanej wartości w krótkim czasie. Przy określaniu wymaganej mocy chłodniczej klimatyzatora należy wziąć pod uwagę zyski ciepła powstałe wskutek pracy (nagrzewania) urządzeń elektrycznych takich jak: komputer, TV, lodówka, oświetlenie itp. Kolejnym czynnikiem powstającego ciepła, które powinniśmy uwzględnić to liczba i położenie okien względem Słońca, przeznaczenie pomieszczenia, ilość przebywających w nim osób, niepożądane zapachy. Im więcej czynników zostanie wziętych pod uwagę tym dokładniej przeprowadzi się analizę cieplną pomieszczenia a zarazem dobierze się urządzenie o właściwej mocy chłodniczej. Najlepiej jednak dobór właściwego klimatyzatora powierzyć profesjonaliście.

WENTYLACJA
Wentylacja - rozwinięcie pojęcia

Wentylacja pomieszczeń to technika uzdatniania powietrza i jego obróbki w zależności od wymaganych parametrów, takich jak: czystość powietrza, jego temperatura oraz wilgotność. Do podstawowych zadań instalacji wentylacyjnej zaliczamy: dostarczanie powietrza zewnętrznego, usuwanie z pomieszczeń powietrza z zawartością CO2, odprowadzanie obciążeń cieplnych, odprowadzanie nadmiaru wilgoci, utrzymywanie odpowiedniej czystości powietrza, regulację bezpiecznych ciśnień. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów można realizować za pomocą instalacji grawitacyjnej bądź mechanicznej.

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna odbywa się przez otwory technologiczne budynku (specjalne otwory wentylacyjne) z uwzględnieniem nieszczelności budynku lub szczelin w oknach. Naturalnym napędem dla tego rodzaju wentylacji jest wiatr wytwarzający różnice ciśnień pomiędzy zwykle cieplejszym powietrzem wewnątrz budynku a chłodniejszym na zewnątrz. Z tego powodu ruch powietrza w wentylacji naturalnej nie jest kontrolowany.

Wentylacja grawitacyjna kanałowa

Wentylacja grawitacyjna wymaga wyprowadzenia powietrza przez odpowiednio wysoki kanał pionowy co powoduje powstanie dużej różnicy ciśnień i 'wyssanie' powietrza na zewnątrz. Zastosowanie grawitacyjnej wentylacji kanałowej zwiększa wymianę powietrza względem wentylacji naturalnej (zwłaszcza w porze zimowej). Niestety, przy jednakowych temperaturach wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz budynku ruch powietrza ustaje i następuje brak jego wymiany. W porze letniej, gdy powietrze na zewnątrz jest cieplejsze od powietrza w budynku następuje nawet odwrócenie ciągu i powietrze z zewnątrz jest 'zasysane' do środka.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna stosowana jest w budynkach, gdzie zastosowanie wentylacji naturalnej nie jest możliwe ze względów technicznych bądź podwyższone są wymagania co do komfortu cieplnego przebywających w jego pomieszczeniach osób. Decyzję o zastosowaniu tego typu wentylacji można podjąć po weryfikacji kilku istotnych czynników, jak: zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, poziom hałasu zewnętrznego, wymagana dalsza obróbka powietrza, ilość zanieczyszczeń odprowadzanych na zewnątrz, obciążenie chłodnicze, geometria pomieszczeń.

Klasyfikacja systemów wentylacji pomieszczeń (RLT)

Systemy wentylacji pomieszczeń (RLT) podzielone są ze względu na realizowane funkcje na: systemy wentylacji z wymianą powietrza, systemy wentylacji z pełną recyrkulacją (bez wymiany powietrza), a także ze względu na rodzaj obróbki powietrza: ogrzewanie (H), chłodzenie (K), nawilżanie (B) i osuszanie (E).
Systemy powietrzne
KVS - system jednoprzewodowy ze stałym strumieniem objętości powietrza - gdzie uzdatnione powietrze doprowadzane jest jednym kanałem do jednego bądź wielu pomieszczeń.
VVS - system jednoprzewodowy ze zmiennym strumieniem objętości powietrza - w tych systemach strumień powietrza nawiewanego jest zmienny przy stałej temperaturze. Różne warunki w poszczególnych strefach budynku reguluje się za pomocą strumienia nawiewu powietrza. Zaletą tego rodzaju systemów nad KVS polega na tym, że zapotrzebowanie na energię elektryczną spada proporcjonalnie do spadku strumienia powietrza.
Systemy dwuprzewodowe - systemy stosowane dla budynków o zróżnicowanych obciążeniach.

Bypass

Bypass - zapobiega podgrzewaniu powietrza nawiewanego do budynku przez powietrze wywiewane. Bypass może być sterowany całkowicie automatycznie, poprzez ustalenie temperatury, przy której ma się otworzyć. Jest to odczuwalne szczególnie podczas letnich nocy, gdy pożądane jest świeże powietrze z zewnątrz. Wówczas ciepłe powietrze z pomieszczenia jest wymieniane chłodnym powietrzem z zewnątrz.

Filtry powietrza

Filtry powietrza to elementy i urządzenia służące do przechwytywania z powietrza zanieczyszczeń stałych i gazowych. Ze względu na duże różnice średnic wychwytywanych drobin zanieczyszczeń (0,001 - ok. 500 µm) stosuje się techniki ich oddzielania za pomocą zjawisk fizycznych oraz chemicznych. Dla technik oczyszczania wyróżnia mają zastosowanie cztery zjawiska:
zjawisko dyfuzji - opiera się na ruchach Browna i dotyczy jedynie najmniejszych cząstek, które osiadają na włóknie filtra będąc dostatecznie blisko i długo w jego pobliżu,
zjawisko bezwładności - polega na tym, że odpowiednio duża cząsteczka zanieczyszczeń osiada na włóknie, które stanowi barierę na drodze jej poruszania,
zjawisko blokowania - zachodzi wtedy, gdy poruszająca się wzdłuż linii prądu cząsteczka zostaje zablokowana przez odległość od włókna mniejszą niż połowa jej średnicy,
zjawisko przesiewania - dotyczy cząstek, których średnica jest większa niż napotkany przekrój pomiędzy włóknami filtra.

Nawilżacze powietrza

Nawilżanie powietrza wiąże się ze zwiększeniem zawartości wilgoci w powietrzu. Odbywa się według trzech metod: parowania, rozpylania i parowania dyfuzyjnego. Zawsze do zwiększenia zawartości wilgoci w powietrzu konieczna jest energia cieplna. Nie jest łatwo precyzyjnie określić, który ze sposobów nawilżania jest w danych warunkach najkorzystniejszy. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę nstp czynniki: lokalizację zadania, dostępność nośników energii, rozmiary inwestycji, koncepcję systemu klimatyzacyjnego, parametry powietrza wyjściowego oraz koszty utrzymania..

BATERIE SŁONECZNE
Fotowoltaika

Fotowoltaika wykorzystuje systemy fotowoltaiczne (z niem. PV) do przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną. Proces ten wykorzystuje do zamiany ogniwa fotowoltaiczne. Instalacja taka może być autonomiczna (gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywa się z czasem kiedy promienie słoneczne docierają do ogniw), może służyć jedynie do własnych celów bądź może być przyłączona do sieci energetycznej.

Budowa systemu fotowoltaicznego

Domowa instalacja fotowoltaiczna oprócz modułów słonecznych posiada przetwornicę do zamiany prądu stałego na prąd przemienny 230 V, 50 Hz, licznik energii elektrycznej oddawanej do sieci, rozdzielnicę elektryczną oraz falownik do zasilania sieci energetycznej. Dodatkowo, gdy instalacja przewiduje dostarczanie prądu w nocy niezbędny jest także akumulator jako magazyn energii wyprodukowanej w ciągu dnia.

Zasada działania instalacji fotowoltaicznych

Padające na ogniwo fotowoltaiczne światło zostaje przekształcone bezpośrednio w energię elektryczną. Ogniwo fotowoltaiczne składa się z półprzewodników wytwarzających niewielki prąd stały pod wpływem światła słonecznego. Podstawowym materiałem stosowanym w produkcji ogniw słonecznych jest krzem. Obecnie jednak największą sprawność konwersji (do 35,8% w nowych ogniwach Sharpa) posiadają ogniwa wytworzone z arsenku galu (GaAs). Dla osiągnięcia większych mocy ogniwa łączy się w moduły po 20-40.